Általános Szerződési feltételek – Válasz Online
 

Általános Szerződési feltételek

A Válasz Online Kiadó Kft. általános szerződési feltételei (ászf)

1.1. A Válasz Online Kiadó Kft. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) a Válasz Online Kiadó Kft.-vel (a továbbiakban: Kiadó) mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni, kivéve ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ászf-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő megrendelésével automatikusan elfogadja az ászf rendelkezéseit, és azokat kötelezőnek ismeri el magára nézve.

A jelen ászf elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet: A Kiadó online, mobil és nyomtatott termékeinek hirdetési és szolgáltatásai díjai és kedvezményei (médiaajánlata). A Kiadó anyagleadási határidejeit az online, mobil és nyomtatott termékek esetén az egyedi szerződés tartalmazza.
1.2. Az ászf rendelkezései 2018. december 1-jétől hatályosak.
1.3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az ászf-et bármikor módosítsa. A módosításokat a valaszonline.hu honlapon való megjelenést követően megkötött egyedi szerződésekre kell alkalmazni.

2. Fogalommagyarázat:
Kiadó: A Válasz Online Kiadó Kft. mint szolgáltató, reklám-közzétevő online, mobil és nyomtatott kiadványok létrehozója és jogtulajdonosa.
Megrendelő: a Kiadóval mint szolgáltatóval, reklámközzétevővel jogviszonyba kerülő reklámozó, ügynökség vagy reklámszolgáltató.
Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalom.
Speciális hirdetés: olyan reklám, amely online és mobilhirdetések esetén eltakarja a tartalmat vagy megszakítja az oldal betöltődését, az oldal rendeltetésszerű használatát.
Politikai hirdetés, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám: a médiaszolgáltatásokról szóló, 2010. évi CLXXXV. törvényben, valamint a médiáról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló, 2010. évi CIV. törvényben meghatározott fogalom.
Az információ, szolgáltató, közvetítő szolgáltató, elektronikus hirdető, elektronikus hirdetés közzétevője: a fogalom az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott.
Listaár: az egyes szolgáltatások hirdetési díjszabásának alapja. A megfelelő hirdetési felületekre érvényes árat az 1. számú melléklet rögzíti. A tényleges ár eltérhet ettől a kedvezmények, illetve a felárak miatt, amelyeket az egyedi szerződés tartalmaz.
Teljesítés: a hirdetés szerződésszerű megjelenítése. A hirdetés közzététele több ízben, bizonyos időszakonként is történhet, ilyenkor a hirdetések minden egyes közzététele a teljes szerződés részteljesítésének minősül.
Üzleti titok: minden olyan, nem nyilvános, nem a nyilvánosságnak szánt, bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek, vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel kapcsolatos információk. A Kiadó a saját ügyfeleivel kapcsolatos adatkezelési szabályzatát külön tájékoztatóban tünteti fel honlapján.

3. Az áfsz-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.1. Az egyedi szerződés létrejötte a Kiadó és a Megrendelő között: a Kiadó a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott megrendeléseit írásban fogadja el. Az írásos megrendelés érkezhet postán vagy személyesen kézbesített levélben, illetve e-levélben. A megrendelés a Kiadó által történt visszaigazolást követően minősül létrejött szerződésnek. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele. Szerződés kizárólag szóban nem jöhet létre.
4.2. A Kiadó csak olyan hirdetéseket fogad el, amelyek minősége, témája és tartalma a Kiadó brandjével és értékrendjével összeegyeztethető. A tiltott, törvénysértő hirdetéseken kívül a Kiadó visszautasíthat bármely olyan szöveget és képet, amelyet saját értékrendjével összeegyeztethetetlennek tart, az elutasítást nem kell megindokolnia.
4.3. A Megrendelőnek meg kell neveznie a reklámozó cégnevét, a székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, a cégjegyzésre és a szerződés lebonyolítására felhatalmazott kapcsolattartó személy nevét, email címét, telefonszámát.
4.4 Speciális hirdetések: szerencsejátékot népszerűsítő reklámoknál be kell mutatni az adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.
4.5. A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény a Megrendelő által történő megszegése miatt az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval szemben érvényesítenek. Ugyanez vonatkozik a kiadó munkatársaival kapcsolatos bírságra, kártérítésre és költségre is.
4.6. A megrendelő a hirdetés előállításában a Kiadó segítségét kérheti, a Kiadó ezért díjat számíthat fel, ennek feltételeit a szerződésben kell rögzíteni. A Kiadó által létrehozott Hirdetés jogtulajdonosa a Kiadó, más orgánumban a Megrendelő azt nem használhatja, kivéve ezzel ellentétes egyedi szerződés esetén.

5.1. A Megrendelő és a Kiadó közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és a jelen ászf együttesen képezi. A Megrendelő az egyedi szerződések megkötésével elismeri, hogy a jelen ászf tartalmát megismerte és elfogadta. A Kiadó vállalja, hogy az adott körülmények között a legjobb minőségben jeleníti meg a hirdetést.
5.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadónak a szerkesztőségi tartalmait meg kell különböztetnie a hirdetésektől, vagyis a reklámok betűtípusa, képi és színvilága eltér a kiadó online, mobil és nyomtatott tartalmától. A Megrendelő a megrendeléssel elfogadja, hogy semmilyen igényt nem támaszthat azzal kapcsolatban, a hirdetés milyen szöveg- illetve képi környezetben jelenik meg. Ez alól kivételt jelent a rovatszponzoráció, amely esetben a hirdető előzetesen megismerheti az adott rovat (például könyv-, filmkritika) témáját, de a tartalomba ebben az esetben sincs beleszólása.
5.3. Online és mobilkampányok esetén a Megrendelő kérheti, hogy hirdetése az adott oldalon ugyanazon oldalletöltésre ne jelenjen meg együtt az általa megnevezett versenytársak hirdetéseivel. A Kiadó ezért felárat számíthat fel. Ha a Megrendelő ilyen igénnyel nem él, utólag nem élhet kifogással sem. A Kiadó ezt az igényt technikai okokból előzetesen visszautasíthatja.
5.4. A Kiadó nem nyomtatott felületein megjelenő hirdetéseknél harmadik fél szolgáltatásait is igénybe veheti (adszerver). Megrendelő a kampányáról készült statisztikát a hirdetés megjelenítésének első napjától a lejáratot követő második napig igényelheti a Kiadótól úgy, hogy az adatokat a hirdetéskiszolgáló partner által biztosított, azonosítóval és jelszóval védett statisztikai felületen tekintheti meg. Megrendelő a statisztikát a teljesítés igazolásaként elfogadja. A megrendelő a fenti időszakban kifogással élhet. Ha nem tekinti meg a statisztikát, nem él ezzel a jogával, akkor ezzel a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésnek fogadja el.
5.5. Run-of-site, run-on-network kampányok esetén a megrendelő tudomásul veszi, hogy az ilyen hirdetéseket a rendszer véletlenszerűen osztja el, és az adszerver működése ellen a Megrendelő semmiféle kifogást nem támaszthat.
5.6. Átkattintás (CT) alapú kampányok esetén a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetésekre való kattintásszám a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Ez az aktivitás előre nem tervezhető, és nem azonos a Kiadó által rendelkezésére bocsátott egyedi látogatószámmal.
5.7. Ha a Megrendelő felelősségéből fakadóan a hirdetéshez szükséges kreatívot késedelmesen, hiányosan vagy nem az egyedi szerződésben meghatározott anyagleadási és technikai specifikációban adja le, és ezért nem tudja a Kiadó teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségét, a Megrendelőnek a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentet) hirdetési díjat meg kell fizetnie.

6.1. A Megrendelő a fizetést a Kiadó Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-83440252 számú bankszámlájára utalja, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
6.2. A Kiadó a Megrendelő fizetési késedelme esetén felfüggesztheti a megrendelésben és visszaigazolásban vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Megrendelő felé, a megállapított kedvezményeket pedig visszavonhatja. A fizetés megtörténte után a szerződésben foglaltakat a lehető legkorábbi időpontban folytatja, amennyiben ez akadályokba ütközik, arról haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
6.3. Új Megrendelő, illetve késedelmesen fizető régi Megrendelő esetén a kiadó előlegfizetést vagy előrefizetést kérhet. Ha a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hirdetés azért nem jelenhet meg, mert a hirdetési kreatívot késedelmesen vagy hibásan adta le, abban az esetben kötbért nem igényelhet, viszont a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díjat ki kell fizetnie.

8. A Kiadó a magyar helyesírásnak megfelelő javításokat köteles átvezetni a kéziratokon, de értelmezési problémákból fakadó szövegváltoztatást csak a megrendelővel egyeztetve hajthat végre. A megrendelő nem vitathatja a magyar helyesírás aktuális szabályait, a Kiadó megfelelő képzettséggel rendelkező felelősének döntését elfogadja.

9. A Kiadó a Megrendelő által leadott print eredetiket az utolsó megjelenést követő 90 napon át őrzi meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 90. napig el nem vitt anyagokat a Kiadó megsemmisíti, és erről előzetes értesítés nem küld a számára.

10. Megrendelő kötelessége és felelőssége, hogy a hirdetésekben a valóságnak megfelelő adatokat szerepeltessen, a hirdetése megfeleljen a versenyjogi és más törvényi szabályoknak, és az azokban szereplő bejegyzett védjegyekről előzetesen tájékozódjon, a védjegybitorlást elkerülje. A Megrendelő kötelessége és felelőssége a törvénysértő tartalmak kerülése. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, azért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

11. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Barion. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.