Adatvédelmi tájékoztató – Válasz Online
 

Adatvédelmi tájékoztató

A Válasz Online (Valaszonline.hu) adatvédelmi tájékoztatója

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) célja a Válasz Online (Valaszonline.hu) honlap kiadója a Válasz Online Kiadó Kft. (székhely: 1126. Budapest, Márvány u. 48., 5. em. 6.); nyilvántartási szám: 01-09-333297; a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elvek rögzítése, amelyeket az általa nyújtott szolgáltatások (hírlevél, honlap, lap- és könyvkiadás, felnőttoktatási tevékenység) terén a társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen tájékoztató a honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit különös tekintettel vette figyelembe.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaság az adatkezelő, ami azt jelenti, hogy a Társaság felelős a személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Válasz Online Kiadó Kft.

Postacím: 1126. Budapest, Márvány u. 48., 5. em. 6.

Nyilvántartási szám: 01-09-333297

Email cím: szerk@valaszonline.hu

Honlap: www.valaszonline.hu

Telefonszám: +36 70 593 8989

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető harmadik személyek promócióihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Fogalommeghatározás:

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett Valaszonline.hu internetes oldal.

Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja valamely adatát.

Támogató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Valaszonline.hu sajtótermék vagy a társaság más kiadványainak, szolgáltatásainak üzemeltetését elősegítendő, a kedvezményezett részére pénzbeli támogatást nyújt.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, továbbítása, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Adatkezelőnek minősül: Válasz Online Kiadó Kft. (Budapest, Márvány u. 48. 5. em. 6., cégjegyzékszáma: 01-09-333297; adószáma: 26581338-2-43) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A Válasz Online Kiadó Kft. mint a Valaszonline.hu honlap üzemeltetője elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást és informatikai szolgáltatásokat végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A honlapon keresztül elérhető szolgáltatások köre kiterjedhet nyomtatott anyagok, könyvek kérésére, postázására és felnőttoktatással kapcsolatos tevékenységre is.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama:

a)

A hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a társaság időszakosan online vagy offline formában hírlevelet küldjön, amelyben tartalomszolgáltatás mellett a társasággal kapcsolatos hírekről, a társaság által szervezett rendezvényekről, programokról is tájékoztatást nyújt, ezekre meghívót küld, valamint felhívást közöl támogatási kampányokban történő részvételre. A hírlevélküldés érdekében a társaság személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől mint érintettől szerezzük be. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal adatai kezelése során nem történik. A személyes adatokat elektronikusan rögzítjük oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a jelen szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint;

b)

Ha a felhasználó a honlapot látogatja, az Adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP-címét. A felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe és időpontja;

c)

Amennyiben a felhasználó a társaság vagy annak valamely tagja vagy alkalmazottja részére e-mailt küld például információközlés vagy olvasói észrevétel céljából, úgy az adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét, és azt a szükséges mértékben és időtartamban kezeli;

d)

Szerkesztői, újságírói tevékenysége során a Társaság kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár információforrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban forrásként hivatkozik rájuk. Az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok: az érintett neve, beosztása, munkahelye, lakóhelyére vonatkozó adatok, telefonszám, e-mail cím;

e)

A Társaság a bankszámlájára történtő támogatási összeg fogadásakor annak érdekében, hogy a támogató ellenőrizhesse, a tranzakció teljesült-e, kivételes esetekben (pl. ha a támogató úgy gondolja, hogy az utalás nem sikerült, vagy a támogató téves vagy hibás utalás miatt kéri az adatkezelő közreműködését), felvilágosítást adhat a bankszámlára megérkező vagy nem érkező összegről. Az ilyen tájékoztatás kérése és nyújtása, kizárólag írásos formában történhet (e-mail, postai levél);

f)

Az Adatkezelő a szolgáltatások testre szabása, a felhasználói élmény növelése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. sütiket, angol elnevezéssel cookie-kat) helyez el. A felhasználó a sütiket saját döntése alapján törölheti saját számítógépéről, illetve megtilthatja ezek alkalmazását. Az alkalmazás tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül az adott oldal nem tud teljes értékűen működni.

A süti a korábban hivatkozott személyes adatokon kívül információat tartalmaz a felhasználó érdeklődési köréről a böngészési előzmények alapján. A rendszerek működése során automatikusan rögzített adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza;

g)

online tartalomszolgáltatás;

h)

a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának céljából;

i)

statisztikák, elemzések készítése;

j) 

közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. DM, eDM);

k)

a felhasználó által létrehozott tartalmak, hozzászólások közzétételéhez felület biztosítása; a felhasználók egymás általi azonosításanak biztosítása, és – a társaság döntése alapján – az egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;

l)

a társaság fő tevékenységét segítő, illetve hirdetési tartalmait érintő nyereményjátékok szervezése, a nyertesek értesítése;

m)

jogellenes tartalmak kiszűrése. Az Adatkezelő a felhasználó által történő belépéskor a felhasználó IP-címét jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is regisztrálja. Az jogellenes tartalmakat a társaság eltávolíthatja.

Abban esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen tájékoztatóban leírtak alapján tájékoztatást nyújt a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. A tájékoztatás joga csak az érintettet illeti meg.

2. A felhasználó felelőssége:

a)

A felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott más adatainak közlésekor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen az adott adatokkal történt belépésekkel, azok megadásával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

b)

A felhasználó felel azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

c)

A felhasználó a honlapra való belépéssel tudomásul veszi, hogy az általa létrehozott jogellenes tartalmakért ő felel, a társaságnak okozott kárt is beleértve.

3. A támogatással kapcsolatos adatkezelés:

Amennyiben Ön támogatást kíván eljuttatni a Társasághoz, erre lehetősége van átutalással vagy gyors bankkártyás fizetéssel (PayPal). Átutalás esetén a Társaság a bankszámlaszámát és nevét ismeri meg, amennyiben a közleményként az email- és/vagy postai címét és/vagy a telefonszámát is megküldi, hogy a kapcsolatfelvételt megkönnyítse, a Társaság ezt az adatot is kezeli. Bankkártyás fizetés esetén a Társaság a nevét, email címét, lakcímét, telefonszámát kezeli. A támogatáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

A Társaság által kapott támogatásokat a honlap fenntartására, hírlevél, nyomdai kiadványok létrehozására, illetve felnőttoktatási tevékenységre fordítjuk. Az ehhez kapcsolódó személyes és különleges adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét azonban ez nem érinti.

Adatkezelés időtartama

a) A Társaság az Ön személyes adatait addig kezeli, amíg szolgáltatását meg nem szünteti, illetve amíg Ön a hírlevelről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy az adatok kezelését nem tiltja meg.

b) A támogatók személyes adatainak kezelése a számviteli előírások szerinti időtartamig valósul meg.

4. A támogatók nevének nyilvánosságra hozatala:

Adatkezelési esetkör leírása 

A társaság támogatói nevét nem tünteti fel a honlapján és a nyomtatott kiadványaiban sem. Amennyiben erre Ön kifejezett igényt tart, keresse meg társaságunkat, és erről előzetesen írásban nyilatkozzon (hozzájáruló nyilatkozat).

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

5. Adattovábbítás:

Az általunk kezelt adatokhoz teljes körűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak a társaság titoktartásra kötelezett alkalmazottai férhetnek hozzá.

6. Adatfeldolgozók:

Az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Honlapunkat társaságunk maga üzemelteti.

Szerverszolgáltatónk: www.aws.amazon.com

Hírlevélszolgáltatónk: www.mailchimp.com

A társaságok adatvédelmi szabályzata a fenti honlapokon található.

7. A felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

helyesbítéshez való jog,

hozzájárulás visszavonási joga,

adatkezelés korlátozása,

törléshez való jog,

hordozhatósághoz való jog,

tiltakozáshoz való jog.

Amennyiben Ön élni kíván a jogaival, ahhoz személyét azonosítanunk kell, ehhez személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk). Kérjük, hogy panaszát e-mail fiókunkon keresztül írásban adja meg, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról tájékoztassuk:

az adatkezelés céljai;

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve a tervezett időtartam meghatározásának szempontjai;

kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, társaságunk többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy miután az Ön azonosítása megtörtént, e-mailben juttatjuk el személyéhez a kezelt adatokat, ezért kérjük, hogy kérelmében pontosan jelölje meg, mely személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos mely információkat kéri.

Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

Jogosult arra, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a számviteli szabályok teljesítése szempontjából;

a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítés céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, joga van arra, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat megkapja.

8. Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

További adatvédelmi információkat talál a Naih honlapján, a www.naih.hu oldalon. Polgári pert is indíthat bíróság előtt.

9. Adatbiztonság:

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, technikai és belső szervezési megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, azokat illetéktelenek ne törölhessék, módosíthassák, menthessék le a rendszerről.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk. A súlyos adatvédelmi incidensről a jogszabályoknak megfelelően 72 órában belül tájékoztatjuk az adatvédelmi hatóságot.

Az adatvédelmi incidens fogalma, jellemzői:

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést okozza.

Adatvédelmi felelős: Felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, akit az ügyvezető írásban nevez ki.  

Az incidenskezelési táblázatot tájékoztatónk egyes számú függeléke tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések:

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. A változtatásokat a társaság honlapján feltüntetjük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. december 10. napjától érvényes.

+1 Ha ezt mind elolvasta, fogadja legmelegebb gratulációnkat. (Mi is vágyunk az Önére, hogy ezt végiggondoltuk és összeállítottuk.) Türelmét igyekszünk minőségi cikkekkel meghálálni.

1. számú függelék

A Válasz Online adatvédelmi incidens nyilvántartása

Jogalap: Infotv. 15. (1a)

….az adatvédelmi felelős….az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Sorszám:

Az érintett személyes adatok köre:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek száma:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre:

Az adatvédelmi incidens időpontja:

Az adatvédelmi incidens körülményei:

Az adatvédelmi incidenssel hatásai:

Az adatvédelmi incidens elhárítására megtett lépések:

A jogszabályban előírt egyéb adatok rögzítése:

A bejegyzés dátuma: év hó nap